logo VUS
uk

Postup pri objednávaní služieb

Pri objednávaní služby z oblasti:

sa predkladá objednávka (resp. iná forma žiadosti), v ktorej žiadateľ uvedie:

Objednávku v písomnej forme je možné doručiť poštou, osobne alebo e-mailom.

Pri zadávaní zákazky v oblasti posudzovania prijímačov DVB-T je nutné tlačivo
žiadosti o udelenie povolenia na používanie loga “Vhodné pre slovenské DVB-T“. dokument Microsoft Word

Postup pri overovaní typu technických zabezpečovacích prostriedkov:

Pri zadávaní zákazky na overovanie zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom sa predkladá žiadosť na formulári
Žiadosť o certifikáciu typu dokument Microsoft Word.

Vyplnenú (časť 1 až 5) a podpísanú žiadosť (vrátane pečiatky žiadateľa) je možné doručiť do Výskumného ústavu spojov poštou, osobne alebo elektronicky (scan žiadosti). Ďalej je potrebné predložiť: